Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

Tímto uděluji společnosti FINEP HOLDING SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27927822, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou H 7 (dále jen „FINEP HOLDING“) a společností FINEP CZ a.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26503387, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značnou B 7481 (dále jen „FINEP CZ“, FINEP HOLDING a FINEP CZ dále také společně jen „Společní správci“) souhlas s využitím veškerých identifikačních, kontaktních, provozních, včetně lokalizačních a jiných údajů generovaných při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci se mnou (dále jen „údaje“) pro účely marketingové komunikace v rámci kampaně Novinky ze světa Finepu. Jednotlivé zásady zpracování osobních údajů jsou popsány v dokumentu http://www.finep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

Jsem si vědom, že obchodní účely zahrnují zejména činnosti týkající se třídění údajů, uchovávání údajů, vypracovávání analýz, vytváření cílených nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách a dále i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv), a to ze strany Společných správců nebo třetí strany, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací, prostřednictvím kontaktů, které Společným správcům poskytnu.

Souhlas je poskytnut na dobu tří let. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

Byl jsem upozorněn, že konečným příjemcem mých osobních údajů jsou společnosti spadající do holdingové skupiny FINEP HOLDING.

Byl jsem informován, že Společní správci mohou předat mé osobní údaje do třetích zemí, mimo Evropský hospodářský prostor. V případě, že budou osobní údaje předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo do zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany podle platných zákonů, zejména GDPR a dalších předpisů EU a vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů, bude toto předání uskutečněno na základě výjimky vztahující se na konkrétní situaci, nebo Společní správci zajistí, že budou poskytnuty odpovídající záruky, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s GDPR, tedy zejména s čl. 42 odst. 2 GDPR.

Beru na vědomí, že podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Společných správcích informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Společných správcích vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Společných správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit nebo přenést své osobní údaje k jinému správci,
  • požadovat po Společných správcích výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Byl jsem Společnými správci informován, že mezi sebou uzavřeli ujednání, v souladu s ustanovením čl. 26 GDPR, na základě kterého mezi sebou vymezili svou odpovědnost za plnění povinností podle GDPR. Jednotlivé odpovědnosti Společných správců jsou k nalezení zde.