Aktuality/ FINEP vstupuje na kapitálový trh v České republice

FINEP vstupuje na kapitálový trh v České republice

FINEP vstupuje na kapitálový trh v České republice

6.12.2016

Skupina FINEP pověřila UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako hlavního manažera obstaráním emise zajištěných dluhopisů v celkovém předpokládaném objemu 201 mil. Kč se splatností v červnu 2020.

Dluhopisy budou mít pevný výnos 3,75 % p. a. a datum emise je stanoven na 19. prosince 2016. Emitentem dluhopisů bude společnost FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s. „Hlavní manažer bude dluhopisy nabízet jak profesionálním, tak vybraným retailovým zákazníkům. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je stanovena na 3 mil. Kč. Úpis dluhopisů bude probíhat od dnešního dne, tj. 6. prosince 2016,“ komentuje emisi dluhopisů Štěpán Havlas, finanční ředitel českého FINEPu.

Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry v Centrálním depozitáři cenných papírů a po schválení prospektu se předpokládá jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.


„Finanční prostředky z emise dluhopisů použijeme na investice do nových rozvojových projektů skupiny FINEP v nejbližším období,“ říká Štěpán Havlas, finanční ředitel českého FINEPu.

Poznámka: Tato zpráva nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k podávání nabídek ke koupi dluhopisů ani jiných cenných papírů skupiny FINEP. Jedná se o propagační sdělení, a nikoli o prospekt ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, v platném znění. Platné a závazné konečné podmínky transakcí popsaných v této zprávě budou řádně uveřejněny v prospektu dluhopisů a potenciální investoři nemohou upisovat ani jinak nabývat dluhopisy ani jiné cenné papíry skupiny FINEP pouze na základě této zprávy. Prospekt dluhopisů podléhá schválení Českou národní bankou a bude uveřejněn bez zbytečného odkladu po takovém schválení na příslušných webových stránkách skupiny FINEP, resp. dalším způsobem, který připouští zákon.

Tato zpráva není určená pro distribuci, ať už přímou nebo nepřímou, na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933).”